Verleihung_Schulsporttrophy

Bild von links: Dipl. Sptl. Erich Pils, LR Dr. Petra Bohuslav, Maximilian Kößl, Bernd Moormann, Felix Gschossmann, Direktorin Mag. Gabriele Schletz

Verleihung der  NÖ Schulsporttrophy 2013 durch Frau Landesrätin Dr. Petra Bohuslav - Bundessieger Fußball Herren.